می دانم که می توانم .
باید برای توانستن
همه با هم
بتوانیم

♣ 

hichkas 


يکشنبه دهم 6 1387
X